ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10576500      在线人数 : 351
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 38799. (共1552页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  & Dyrenfurth, M. J. [1/1]
  (,) [0/2]
  (C.-C.Chen) [1/1]
  (C.-I.Li) [1/1]
  (C.-S.Liu) [1/1]
  (Chen, Ching-Chu) [1/1]
  (Chen-Wen Pan,) [1/1]
  (Chi-Kuan Chen,) [1/1]
  (Chou WY,) [1/1]
  (Cordia, M.Chu) [2/2]
  (Fuu-Jen Tsai,) [0/1]
  (J.-D.TSAI) [1/1]
  (James, J.D.) [0/2]
  (Ji, Tzong-Ru [0/2]
  (Jiang SS,) [0/2]
  (Kao-Sung Tsai,) [0/1]
  (Kim, J.C.) [0/1]
  (Lai, Ming-May) [1/1]
  (Li, Chia-Ing) [1/1]
  (Li, Tsai-Chung) [1/1]
  (Lin YM,) [1/1]
  (Liu, Chiu-Shong) [1/1]
  (May-Lan Liu,) [0/1]
  (Ming-Kuang Lin,) [0/1]
  (Mirng-Jier Jiang,) [0/1]
  显示项目1-25 / 38799. (共1552页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈