ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90451/105768 (86%)
造訪人次 : 11132848      線上人數 : 635
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  ASIA unversity >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 39178. (共1568頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  & Dyrenfurth, M. J. [1/1]
  (,) [0/2]
  (C.-C.Chen) [1/1]
  (C.-I.Li) [1/1]
  (C.-S.Liu) [1/1]
  (Chen, Ching-Chu) [1/1]
  (Chen-Wen Pan,) [1/1]
  (Chi-Kuan Chen,) [1/1]
  (Chou WY,) [1/1]
  (Cordia, M.Chu) [2/2]
  (Fuu-Jen Tsai,) [0/1]
  (J.-D.TSAI) [1/1]
  (James, J.D.) [0/2]
  (Ji, Tzong-Ru [0/2]
  (Jiang SS,) [0/2]
  (Kao-Sung Tsai,) [0/1]
  (Kim, J.C.) [0/1]
  (Lai, Ming-May) [1/1]
  (Li, Chia-Ing) [1/1]
  (Li, Tsai-Chung) [1/1]
  (Lin YM,) [1/1]
  (Liu, Chiu-Shong) [1/1]
  (May-Lan Liu,) [0/1]
  (Ming-Kuang Lin,) [0/1]
  (Mirng-Jier Jiang,) [0/1]
  顯示項目1-25 / 39178. (共1568頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋