ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11007684      在线人数 : 607
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目27851-27875 / 39178. (共1568页)
  << < 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  吳天方 [29/113]
  吳天方;Tain-Fung Wu;楊曉菁;Yang, Hsiao-Ching;*;Thuy, Nguyen;Thuy, Nguyen Thi yhanh; [1/1]
  吳奎慶 [1/1]
  吳奕珊 [1/1]
  吳奕瑾 [1/1]
  吳如琳 [1/1]
  吳姿穎   [1/1]
  吳姿誼 [1/1]
  吳姿雲 [0/1]
  吳威俐 [1/1]
  吳娮翎 [1/1]
  吳婉御 [1/1]
  吳婉韻 [1/1]
  吳婷鈺 [0/1]
  吳嬑嬋 [1/1]
  吳子卿 [1/1]
  吳子卿(Tzu-Chin Wu);Yi-Chin Lin;陳曉鈴(Hsiao-ling Chen);Pei-Ru Huang;Shang-Yu Liu; Shu-Lan Yeh [1/1]
  吳子卿(Tzu-Chin Wua) [1/1]
  吳子和 [1/1]
  吳孟佳 [1/1]
  吳孟修 [0/1]
  吳孟奇 [2/7]
  吳孟樺 [1/1]
  吳孟玲 [1/1]
  吳孟蓉 [0/1]
  显示项目27851-27875 / 39178. (共1568页)
  << < 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈