ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12016842      在线人数 : 549
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目30276-30300 / 38958. (共1559页)
  << < 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  李宗翰 [1/3]
  李宗貴 [16/25]
  李宗貴(Chong-Kuei Lii);Jer-Wei Chang;Jia-Jing Chen;Haw-Wen Chen;Kai-Li Liu;Shu-Lan Yeh;Tsu-Shing Wang;Shu-Hui Liu;Chia-Han Tsai;Chien-Chun Li [1/1]
  李宛真 [0/2]
  李宛茹 [1/1]
  李宜亭 [1/1]
  李宜儒 [0/1]
  李宜娟 [1/1]
  李宜婷 [1/1]
  李宜樺 [1/1]
  李宜熹 [0/2]
  李宜珊 [1/1]
  李宜珍 [4/5]
  李宜甄 [1/1]
  李宜芸 [1/1]
  李宜螢 [1/1]
  李宜達 [0/1]
  李宜錚 [1/3]
  李宜頻 [1/1]
  李宣昌 [1/1]
  李宣緯 [1/1]
  李宥萱 [1/3]
  李家儀 [1/1]
  李家同 [1/3]
  李家幸 [1/1]
  显示项目30276-30300 / 38958. (共1559页)
  << < 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈