ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11037143      在线人数 : 363
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目38051-38075 / 39178. (共1568页)
  << < 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  韓佳玲 [1/1]
  韓修仁 [1/1]
  韓天誠 [1/1]
  韓建國 [5/208]
  韓建國(Chien-Kuo Han) [1/1]
  韓建國;Chien-Kuo Han;Hsin-Chieh C;Hsin-Chieh Chiang;林俊義;Chien-Yih Lin;Chih-Hsin Ta;Chih-Hsin Tang;Hsinyu Lee;Hsinyu Lee;黃定鼎;Yu-Ru Zeng;Yu-Ru Zeng;Tsai-Ni Chua;Tsai-Ni Chuang;黃元勵;HUANG, YUAN-LI; [0/1]
  韓建國;Chien-Kuo Han;林俊義;Chien-Yih Lin;Lee H;Lee H;Tang CH;Tang CH;黃定鼎;Zeng YR;Zeng YR;Chuang TN;Chuang TN;黃元勵;HUANG, YUAN-LI;* [0/1]
  韓怡君 [0/1]
  韓開文 [1/1]
  韓雨樵 [1/1]
  韓青梅 [2/3]
  韩琳琳 [1/1]
  項姿瑜 [1/1]
  [0/1]
  顏上詠 [6/7]
  顏世禮 [1/1]
  顏佚如 [1/1]
  顏偉哲 [0/1]
  顏名儀 [1/1]
  顏名宏 [0/1]
  顏啟華 [0/1]
  顏國欽 [0/1]
  顏國雄 [1/4]
  顏妙芬 [1/1]
  顏子堯 [0/1]
  显示项目38051-38075 / 39178. (共1568页)
  << < 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈