ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10531089      在线人数 : 332
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5326-5350 / 38799. (共1552页)
  << < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ching, Congo Tak-Shing [16/16]
  Ching-Fang Cheng [1/1]
  Ching-Feng Chiu [1/2]
  Ching-Feng H [1/1]
  Ching-Feng Huang [1/1]
  Ching-Han Chiang [1/1]
  Ching-Haur Chang [3/3]
  Ching-Hong Tsai [0/1]
  Ching-Hsiang [1/2]
  Ching-Hsiang Chang [1/1]
  Ching-Hsiang Hsu [1/1]
  Ching-Hsiang Lai 5
  , Shen-Wen Chang
  [1/1]
  CHING-HSIAO [0/4]
  Ching-Hsin, W [1/1]
  Ching-Hsin Wang [3/5]
  Ching-Hsuan Chien [1/1]
  Ching-Hsuan Lin [1/1]
  Ching Hsun, C [0/2]
  Ching-Hsun Chen [1/1]
  Ching-Huang [1/2]
  Ching-Huang Lai [2/2]
  Ching Hui Lin [2/2]
  Ching-Hui Loh [17/17]
  Ching-Hui Shih [4/4]
  Ching-Hwa Liu [1/1]
  显示项目5326-5350 / 38799. (共1552页)
  << < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈