ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12056384      在线人数 : 100
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目9601-9625 / 38958. (共1559页)
  << < 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huan Neng Chiu [2/4]
  Huan, Pei-Han [0/1]
  Huan, Po-Whei [0/1]
  Huan-Sheng Lin [1/1]
  Huan, Shih-Yu [1/1]
  Huan, TC (Huan, Tzung-Cheng) [1/1]
  Huan, Te-Yang [1/2]
  Huan, Teng-Le [1/1]
  Huan, Tung-Fu [0/2]
  Huan, Tzung-Cheng [1/1]
  Huan, Wen-Chu [2/2]
  Huan, Wen-Dar [3/3]
  Huan, Wen-Wen [3/6]
  Huan, Wen-Yen [1/2]
  Huan, Yen-Chu [1/1]
  HUAN, YI-PING [3/11]
  Huan Yu Chen [1/1]
  Huan, Yu-Jhen [1/1]
  Huan-Yu Lin [0/1]
  Huan, Yu-Ling [1/1]
  Huan, Yu-Ming [1/1]
  Huan, Yu-Shan [1/2]
  Huan, Yung-Fa [1/2]
  Huan*, Yung-Fa [1/1]
  Huanchau Lin [0/1]
  显示项目9601-9625 / 38958. (共1559页)
  << < 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈