ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90452/105769 (86%)
造访人次 : 11952648      在线人数 : 444
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目11476-11500 / 39180. (共1568页)
  << < 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jia Horng Lin, Ching Wen Lin [1/1]
  Jia-Horng Wu [1/1]
  Jia Hsun Li [2/2]
  Jia-Huey,Jian [1/1]
  Jia-Jin, J.Chen [2/2]
  Jia-Jing Gau [1/1]
  JIA-JIUAN, WU [0/1]
  Jia-jiuanWu [2/2]
  Jia-Jiun Tsai [1/1]
  jia jun Lu [1/1]
  Jia-Jung Lee [1/1]
  Jia-Jung Wan [1/1]
  Jia-Jung Wang [1/1]
  Jia Kai Chaing [1/1]
  Jia-Lin Wu [3/3]
  Jia-Ling Wu [6/6]
  Jia-LingWu [2/2]
  Jia Liu [0/1]
  Jia-Ming Cha [1/1]
  Jia-Ming Chang [1/1]
  JIA-MING LI [1/1]
  Jia-Nian, Zheng [1/3]
  Jia-Peng Lin [1/1]
  Jia-Rui Zhang [1/1]
  JIA-SHUNG WANG [1/1]
  显示项目11476-11500 / 39180. (共1568页)
  << < 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈