ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12060304      在线人数 : 85
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目12276-12300 / 38958. (共1559页)
  << < 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ko, Kuan-Yin [0/2]
  Ko, Lee-Hua [1/1]
  KO, Lin MP;柯慧貞;HUEI CHEN [0/1]
  Ko-Long Lin [2/2]
  Ko-Lu Ma [0/1]
  Ko, P. C. [0/2]
  Ko, Sheung-Fat [2/2]
  Ko Shiao-Ping [1/1]
  Ko, Swee-Suak [0/1]
  Ko, Tsang-Ming [19/20]
  Ko-Tsung Chu [2/2]
  Ko, Tsung Liang [1/1]
  Ko, Wen-Hsiung [1/1]
  Ko, WH (Ko, Wen-Hsiung) [1/1]
  Ko, Ya-Chuan [4/10]
  Ko Ya-Hua [1/1]
  Ko, Yang-Ching [0/3]
  Ko, YC [1/3]
  Ko, Yi-Shan [1/1]
  Ko, 柯雅娟 Ya-Chuan [0/1]
  Ko), Horng-Huey K(Horng-Huey [0/2]
  Ko), Tsang-Ming K(Tsang-Ming [2/3]
  Ko), Yang-Ching K(Yang-Ching [0/4]
  KO), 柯慧貞(HUEI CHEN [0/4]
  KO)*, 柯慧貞(HUEI CHEN [0/3]
  显示项目12276-12300 / 38958. (共1559页)
  << < 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈