ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12056198      在线人数 : 75
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目18251-18275 / 38958. (共1559页)
  << < 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Peng Ya Lan [1/1]
  Peng, YC [2/2]
  Peng, Yen-Chun [2/3]
  PENG YEN-HSIANG [1/1]
  Peng, Yi-Chin [0/2]
  Peng,Yi-Hao [1/1]
  Peng, You-li Hsieh [2/4]
  Peng, Yu-Jia [1/1]
  Peng, Yu-Ning [6/6]
  Peng, Yu-Yueh [1/1]
  Peng-yun,Lin [1/1]
  PENG, YUNG-HSIN [1/1]
  Peng Zhao [0/1]
  Peng, 彭伯峰 Bo-Feng [0/1]
  Peng, 彭日英 Jihy-Ing [1/2]
  Peng, 彭聖尹 Sheng-Yin [0/1]
  Peng, 蔡淵裕;Yuan-Yu Tsai;黃玟菁;Wen-Ching Huang;彭伯峰;Bo-Feng [0/1]
  Peng), (Hsien-Yu [1/1]
  Peng), Banglun Peng(Banglun [0/1]
  Peng), Huai-Shun Pe(Huai-Shun [0/1]
  Peng), Ming-Te Peng(Ming-Te [1/1]
  Peng), 彭日英(Jihy-Ing [0/1]
  Peng), 彭素君(Su-Chun [1/1]
  Peng)*, 彭賢祐(Hsien-Yu [1/1]
  Peng;, 王癸元;Kuei-Yuan Wang;*;彭素君;Su-Chun [1/1]
  显示项目18251-18275 / 38958. (共1559页)
  << < 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈