ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11123979      在线人数 : 570
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19001-19025 / 39178. (共1568页)
  << < 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  S.Y. Lib [0/1]
  S. Y. Lin [1/2]
  S.Y.Lyu [0/1]
  S.Y.Sheu [0/2]
  S. Y. Tsai [10/10]
  S.-Y.Yin [0/4]
  S.-Y.Yin, S.-Y.Yin [0/1]
  S.-Y.Yin(S.-Y.Yin)、K.-K.Huang(K.-K.Huang)、謝俊逸(Jiunn-I, Shieh)、Y.-H.Liu(Y.-H.Liu)、H.-H.Wu(H.-H.Wu) [0/1]
  S. Yang [3/17]
  S. Yang, C. Chang, E. Juan [0/1]
  Sa, Mukesh [1/1]
  Sa, Yi-Hsieng [1/1]
  Safe, S. H. [1/1]
  Safrin Arifin [1/1]
  Saha, Sandeep [0/2]
  Saharan, Sandeep [0/1]
  Sahin, A. [1/1]
  Sahin, A. A. [3/3]
  Saido, T. C. [1/1]
  Saini, Mukesh [3/3]
  Saini), Mukesh Sa(Mukesh [1/1]
  Saini), Mukesh Saini(Mukesh [1/1]
  Sakae Amagaya [1/1]
  Sakai, MY (Sakai, Marcia Y.) [1/1]
  Sakina, Nurul [2/2]
  显示项目19001-19025 / 39178. (共1568页)
  << < 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈