ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11063170      在线人数 : 626
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19126-19150 / 39178. (共1568页)
  << < 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sh, Hsin-Siao [1/1]
  Sh, Jin-Chung [1/1]
  SH, Juang [2/2]
  Sh, Jyh-Horng [0/1]
  Sh, Jyuan-Jen [0/1]
  SH, Lu [1/1]
  SH, MEEI-LING [1/1]
  SH Tseng [1/1]
  SH, TZU-CHING [1/5]
  SH, Wang [2/6]
  Sh, Wayne H-H [1/1]
  Sh, Yang-Chia [1/1]
  Sh, Yeng-Fong [1/1]
  Sh, Ying-Huei [4/4]
  Sh, Yu-Shiuan [0/1]
  Sh, Yung-Luen [0/4]
  Sh, Yung?Luen [1/1]
  SH), (Cheng [1/1]
  SH), Juang SH(Juang [1/1]
  Sha, D. Y. [5/5]
  Sha, DY [1/1]
  Shae, Zonyin [0/2]
  Shahzad, M. [1/1]
  Shain K [1/1]
  shaio han yun [1/1]
  显示项目19126-19150 / 39178. (共1568页)
  << < 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈