ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90452/105769 (86%)
造访人次 : 11952836      在线人数 : 427
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2326-2350 / 39180. (共1568页)
  << < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Che, Chi-Fung [0/1]
  Che, Chi-Yuan [1/1]
  Che, Chia?Hua [1/1]
  Che, Chien-Yu [2/2]
  Che, Chih-Mei [0/1]
  Che, Chih-Wen [1/1]
  Che, Chin-Han [4/5]
  Che, Chin-Wen [1/1]
  Che, Chuan-Mu [4/5]
  CHE, CHUN-HUA [0/1]
  Che, Chun-Lin [0/1]
  Che, Chung-Yu [2/5]
  Che, Ci-Cheng [0/1]
  Che, Da-Chuan [0/1]
  Che, Fang-Pey [0/1]
  Che, Fen-Ying [1/1]
  Che Feng Chen [1/1]
  Che-Fu, Wang [1/1]
  Che, Gan-Hong [1/2]
  Che, Hai-Feng [1/1]
  CHE HAO CHUANG [1/1]
  Che, Hao-Tsai [1/2]
  Che, Hao-Yuan [0/1]
  Che-Hau Chang [1/1]
  CHE, HON-CHAN [1/2]
  显示项目2326-2350 / 39180. (共1568页)
  << < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈