ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11125187      在线人数 : 562
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目24551-24575 / 39178. (共1568页)
  << < 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Xu, Xing-Ci [2/4]
  Xu,Yu-Ci [0/1]
  Xu Zhen Wei [1/1]
  Xu Zhuang [1/1]
  Xu), Qin Xu(Qin [0/1]
  Xu), Xing-Ci Xu(Xing-Ci [0/2]
  Xue, Xiaolin [0/1]
  Y. [1/1]
  Y, H.Chin Augustin Yeh-hao Chin [0/1]
  Y, Xiang [0/2]
  Y.-B. Lin [2/2]
  Y.B. Wang [1/1]
  Y. Bi [2/8]
  Y-C. [1/1]
  Y-C Chang [4/5]
  Y. C. CHEN [4/4]
  Y.C.Chin [1/2]
  Y. C. Chiu [3/3]
  Y. C. Chuang [1/1]
  Y. C. Fang [1/1]
  Y. C. Guo [0/1]
  Y. C. Hung [1/1]
  Y. C. Lai [1/1]
  Y-C Lan [1/3]
  Y.C.Lan, Y.C.Lan [0/2]
  显示项目24551-24575 / 39178. (共1568页)
  << < 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈