ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11063561      在线人数 : 619
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目30826-30850 / 39178. (共1568页)
  << < 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  李軒豪 [0/1]
  李逢春 [0/1]
  李逸楠 [1/3]
  李選 [0/2]
  李郁亭 [0/1]
  李郁泯 [1/1]
  李采娟 [28/55]
  李采娟 , 9C.-H.Kao [1/1]
  李采娟* [8/18]
  李采娟、Chia-Ing Li(Chia-Ing Li)、Li-Na Liao(Li-Na Liao)、Chiu-Shong L(Chiu-Shong Liu)、Chuan-Wei Ya(Chuan-Wei Yang)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Jen-Hao Hsia(Jen-Hao Hsiao)、Chih-Yi Hsia(Chih-Yi Hsiao)、, (Wen-Yuan Lin,)、、、、 [1/1]
  李采娟、Chiu-Shong, L [1/1]
  李重緯 [1/1]
  李重銓 [1/1]
  李金山 [1/1]
  李金泉 [2/5]
  李金鳳 [0/1]
  李錦東 [1/1]
  李長昱 [1/1]
  李長沛 [1/1]
  李長翰 [1/2]
  李開裕 [1/1]
  李隆盛 [0/1]
  李雅婷 [1/1]
  李雅婷Ya-Ting Lee [1/1]
  李雅慧 [1/1]
  显示项目30826-30850 / 39178. (共1568页)
  << < 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈