ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143764      在线人数 : 1574
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目776-800 / 38067. (共1523页)
  << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  C. Y. Tseng [1/1]
  C. Y. Wang [3/8]
  C. Y. Yang [3/3]
  C. Y. Yin [1/1]
  C. Y. Yin, D. C. Wu, [1/1]
  C. Yi Tsai [2/2]
  c, Yu-Yu Liu [0/1]
  C), (Chu [2/3]
  C), Kuo C(Kuo [0/1]
  C), Lin C(Lin [0/1]
  C), Quan C(Quan [1/1]
  C), Wu C(Wu [0/1]
  CAHYADI, YAGUS [1/1]
  Cai, H. [1/1]
  Cai-Hong Yun [0/1]
  CAI, JEN-SIANG [1/1]
  CAI, JIA-HUA [3/5]
  cai lin liu [1/1]
  Cai Se Chun [1/1]
  Cai Wei Jhe [1/1]
  Cai Xiu Lan [1/1]
  Cai, Yi-Jia [1/1]
  Cai Yu Lian [1/1]
  Calabr?, A. [1/1]
  Calabr?, A.(Calabro, Andrea) [0/1]
  显示项目776-800 / 38067. (共1523页)
  << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈