ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10530974      在线人数 : 311
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1051-1075 / 38799. (共1552页)
  << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ch, Yuan-Yuan [0/1]
  Ch, Yueh-Chin [1/1]
  Ch, Yueh-Chiu [1/7]
  Ch, Yung-Kuan [0/1]
  Ch, Yung-Ming [4/6]
  ch'?n yen chou [1/1]
  ch'en ch?an chih [1/1]
  CH), (Loh [4/5]
  CH), (Yang [1/1]
  CH), Chan CH(Chan [1/1]
  CH), Hung CH(Hung [0/1]
  CH), Tang CH(Tang [0/2]
  CH), Tsai CH(Tsai [1/2]
  CH), Wu CH(Wu [0/2]
  CH), 朱菊新(Chu [0/1]
  CH)*, Tang CH(Tang [2/2]
  ch?n ?n hsiang [1/1]
  ch?n ying tzu [1/1]
  ch?ng ping chi [1/1]
  Cha-Chi Cao [1/1]
  Cha Chi Fan [1/1]
  Cha Chi Wang [1/1]
  Cha, Chia-Chi [1/1]
  Cha, Chia-Han [2/3]
  Cha, Chia-Hui [0/1]
  显示项目1051-1075 / 38799. (共1552页)
  << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈