ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11007218      在线人数 : 621
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2101-2125 / 39178. (共1568页)
  << < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang), 詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth [0/1]
  Chang)*, Hen-Hong Cha(Hen-Hong [0/1]
  Chang)*, Ming-Jen Cha(Ming-Jen [0/1]
  Chang)*, Shuenn-Dyh C(Shuenn-Dyh [0/1]
  Chang)*, Te-Min Chang(Te-Min [0/1]
  Chang)*, Yuan-Chieh C(Yuan-Chieh [0/1]
  Chang)*, 張智聖(Chih-Sheng [2/2]
  Chang)*, 張曼玲(Man-Ling [1/2]
  CHang)*, 張真誠(Chin-Chen [8/37]
  Chang)*, 張竣維(Hebron C. [1/1]
  Chang)、陳婉榕, 陳獻儀(Hsien-Yi Chen)、楊淑玲、張眾卓(Chong-Chuo [0/2]
  Chang)、高鈺雰, 歐仁和(Jenho-Peter Ou)、蔡豐澤、張眾卓(Chong-Chuo [0/1]
  Chang*, Chen-Kang [1/1]
  Chang*, Chong-Chuo [0/1]
  Chang*, Rong-Chi [0/1]
  Chang*, Yuh-Shihng [1/1]
  CHANG/LIWEN [1/1]
  Change JY [1/1]
  Change Yu Rung [1/1]
  Changhua Shu-Hua [1/1]
  Changshuan, L [1/1]
  Changshuan, L.Lin [1/1]
  Changshuan L(Changshuan, L.Lin)、何玉山* [1/1]
  Chang;, Covin;Jeffrey G. Covin;*;Fabian Egger;Fabian Eggers;Sascha Kraus;Sascha Kraus;鄭正豐;Cheng-Feng Cheng;張曼玲;Man-Ling [1/1]
  Chang;, Feng Wang;Feng Wang;張真誠;Chin-Chen CHang;*;Changlu Lin;Changlu Lin;Shih-Chang C;Shih-Chang [1/1]
  显示项目2101-2125 / 39178. (共1568页)
  << < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈