ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143929      在线人数 : 1732
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2001-2025 / 38069. (共1523页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang), 張耀仁(Yau-Zen [0/1]
  Chang), 張耀茂(Yao-Mao [0/1]
  Chang), 張育嘉(Yu-Chia [2/4]
  Chang), 張芸瑄(Yun-Hsuan [2/8]
  Chang), 張雅玲(Y.-L. [0/1]
  Chang), 張霆諭(Ting-Chang [0/2]
  Chang), 徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)*、張文瓊(Wen-Chiung [0/1]
  Chang), 董和銳(Ho-Jui [1/1]
  Chang), 詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth [0/1]
  Chang)*, Hen-Hong Cha(Hen-Hong [0/1]
  Chang)*, Ming-Jen Cha(Ming-Jen [0/1]
  Chang)*, Shuenn-Dyh C(Shuenn-Dyh [0/1]
  Chang)*, Te-Min Chang(Te-Min [0/1]
  Chang)*, Yuan-Chieh C(Yuan-Chieh [0/1]
  Chang)*, 張智聖(Chih-Sheng [2/2]
  Chang)*, 張曼玲(Man-Ling [1/2]
  CHang)*, 張真誠(Chin-Chen [8/37]
  Chang)*, 張竣維(Hebron C. [1/1]
  Chang)、陳婉榕, 陳獻儀(Hsien-Yi Chen)、楊淑玲、張眾卓(Chong-Chuo [0/2]
  Chang)、高鈺雰, 歐仁和(Jenho-Peter Ou)、蔡豐澤、張眾卓(Chong-Chuo [0/1]
  Chang*, Chen-Kang [1/1]
  Chang*, Chong-Chuo [0/1]
  Chang*, Rong-Chi [0/1]
  Chang*, Yuh-Shihng [1/1]
  CHANG/LIWEN [1/1]
  显示项目2001-2025 / 38069. (共1523页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈