ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143855      在线人数 : 1662
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3851-3875 / 38067. (共1523页)
  << < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen)*, 陳大正(Ta-Cheng [0/2]
  Chen)*, 陳宗祺(Tsung-Chi [0/1]
  Chen)*, 陳悅生(Yueh-Sheng [0/1]
  Chen)*, 陳持平(Chih-Ping [7/7]
  Chen)*, 陳曉鈴(Hsiao-ling [0/9]
  CHEN)*, 陳永欽(YEONG-CHIN [0/4]
  Chen)*, 陳永祥(Yung-Hsian [1/4]
  Chen)*, 陳獻儀(Hsien-Yi [2/2]
  CHEN)*, 陳玉菁(YU-CHING [1/1]
  Chen)*, 陳瑞奇(Jui-Chi [0/2]
  Chen)*, 陳興忠(Hsing-Chung [1/18]
  Chen)*, 陳良弼(Arbee L.P. [1/1]
  Chen)、何玉山*, Huaqi Chen(Huaqi [0/1]
  Chen)、陳乃菁, 張眾卓(Chong-Chuo Chang)、陳獻儀(Hsien-Yi [0/2]
  Chen)、陳瓊燕*, 陳燕錫(Yahn-Shir [0/1]
  Chen*, Hsin-Min [1/1]
  Chen*, Hsing-Chung [1/1]
  CHEN*, Jyh-horng [1/1]
  Chen*, Shih-Nung [0/1]
  Chen*, Wei-Kung [0/1]
  Chen*, Yen-Lin [1/1]
  CHEN*, YEONG-CHIN [4/4]
  CHEN*, YU-CHING [1/1]
  Chen*, Yung-Hsin [1/1]
  Chenevix-Trench, G. [1/1]
  显示项目3851-3875 / 38067. (共1523页)
  << < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈