ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 13114586      在线人数 : 551
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3976-4000 / 38958. (共1559页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  CHEN*, Jyh-horng [1/1]
  Chen*, Shih-Nung [0/1]
  Chen*, Wei-Kung [0/1]
  Chen*, Yen-Lin [1/1]
  CHEN*, YEONG-CHIN [4/4]
  CHEN*, YU-CHING [1/1]
  Chen*, Yung-Hsin [1/1]
  Chen1, Kuan-Hung [1/1]
  Chenevix-Trench, G. [1/1]
  Cheng- [0/1]
  Cheng, Jo-Hsuan [1/1]
  Cheng, C.Y. [0/2]
  Cheng, Chun-Yi [1/1]
  Cheng, H. [0/2]
  Cheng, Pei-Jung [5/25]
  Cheng, W.T. [4/4]
  Cheng, W.T.K. [4/4]
  Cheng, Y.-H. [1/6]
  Cheng, Yu-Ju [3/3]
  Cheng, Yu-Jung [4/4]
  Cheng, Ben-Chung [2/2]
  Cheng, Bor-Wen [3/4]
  Cheng, BW (Cheng, Bor-Wen) [2/2]
  Cheng, C. A. [1/1]
  Cheng, C.-L. [0/1]
  显示项目3976-4000 / 38958. (共1559页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈