ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15987552      在线人数 : 219
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4326-4350 / 38958. (共1559页)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng*, Cheng-Feng [0/1]
  Cheng?Li Lin [0/1]
  Chengqian Dai [1/1]
  CHENG,YU-CHIUNG [1/1]
  CHENG;, 林哲瑩;CHE-YING LIN;*;鄭晏甄;JOYCE YEN-CHEN [1/1]
  Cheng;, 陳宜惠;CHEN YI-HUI;Eric Jui-Lin;Eric Jui-Lin Lu;*;Ya-Wen Cheng;Ya-Wen [0/1]
  Chenoweth W [1/1]
  Chenye Xie [2/2]
  Chen‐Hsiang Chiou [0/1]
  Chen‐Ming Su [0/1]
  Chen「, Lei-Shih [1/1]
  Chen,Pao-Hsiu [1/1]
  Chen;, 姜祖華;Tzuu-Hwa Jiang;*;陳世良;CHEN SHIEH LIANG;陳坤成;James K.C. [2/2]
  Chen;, 姜祖華;Tzuu-Hwa Jiang;陳世良;CHEN SHIEH LIANG;*;陳坤成;James K.C. [2/2]
  Chen;, 李怡青;I-Ching Lee;*;陳良弼;Arbee L.P. [1/1]
  Chen;, 林建亨;Chien-Heng Lin;*;陳建民;Chien-min [1/1]
  Chen;, 邱文宏;Wen-Hong Chiu;紀慧如;Hui-Ru;Yuan-Chieh C;Yuan-Chieh Chang;*;Ming-Hui Che;Ming-Hui [0/1]
  Chen;, 邱文宏;Wen-Hong Chiu;紀慧如;Hui-Ru;Yuan-Chieh C;Yuan-Chieh Chang;陳明惠;Ming-Huei [0/2]
  Chen;, 陳世良;CHEN SHIEH LIANG;Van Kien Pha;Van Kien Pham;陳坤成;James K.C. [2/2]
  Chen;*, Wen-Chi Chen;Wen-Chi Chen;Yu-Chi Wang;Yu-Chi Wang;Jui-Lung She;Jui-Lung Shen;Huey-Yi Chen;Huey-Yi Chen;Chiao-Hui Ch;Chiao-Hui Chang;蔡輔仁;Wei-Yong Lin;Wei-Yong Lin;陳永祥;Yung-Hsian [0/1]
  Chen;*, Wen-Chun Lin;Wen-Chun Lin;張筱筠;Hsiao-Chuan Chang;Jyh-Yih Chen;Jyh-Yih [1/1]
  Chen;*, 江泰緯;Tai-Wei Chiang;陳大正;Ta-Cheng [0/2]
  Chen;*, 范耀中;Yao-Chung Fan;陳良弼;Arbee L.P. [1/1]
  Chen;何玉山, Huaqi Chen;Huaqi [0/1]
  Chen;李采娟, Chun-Pai Yan;Chun-Pai Yang;林正介;Chia-Ing Li;Chia-Ing Li;Chiu-Shong L;Chiu-Shong Liu;Wen-Yuan Lin;Wen-Yuan Lin;Kai-Lin Hwan;Kai-Lin Hwang;Sing-Yu Yang;Sing-Yu Yang;Hsuan-Ju Che;Hsuan-Ju [0/1]
  显示项目4326-4350 / 38958. (共1559页)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈