ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143855      在线人数 : 1662
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4376-4400 / 38067. (共1523页)
  << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  chi yo chun [1/1]
  Chi Yu Chen [1/1]
  Chi-Yu,Chien [1/1]
  Chi-Yu Liu [1/1]
  Chi-Yu, Wu [1/1]
  Chi-Yuan Hung [1/1]
  Chi, Yung-Wei [2/3]
  Chi, 林正介 Jen-Huai [1/1]
  Chi), LIN Ann Chi(LIN Ann [0/1]
  Chi), Shu-Huang Ch(Shu-Huang [0/1]
  Chi), 王俊毅(Jiun-Yi [1/1]
  Chi), 紀櫻珍(Ying-Chen [1/1]
  Chi), 紀逸倫(Yi-Lun [0/1]
  Chia-Chang, Chia-Chang C [0/1]
  Chia-Chang Hsieh [1/1]
  Chia-Chang, L [0/1]
  Chia Chang Lin [2/2]
  CHIA-CHANG,LO [1/1]
  Chia-Chen Chu [0/1]
  Chia-Chen Kuo [3/3]
  Chia-Chen Wu [1/1]
  Chia-Cheng [1/1]
  Chia-Cheng, L [3/5]
  Chia-ChenLin [2/2]
  Chia-ChenLin(Chia-ChenLin) [1/1]
  显示项目4376-4400 / 38067. (共1523页)
  << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈