ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 13307590      在线人数 : 740
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4801-4825 / 38958. (共1559页)
  << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chiang), Jen-Huai Chi(Jen-Huai [0/6]
  Chiang), Li-chi Chian(Li-chi [2/2]
  Chiang), Lichi Chiang(Lichi [0/1]
  Chiang), Sheng Chiang(Sheng [1/1]
  Chiang), Su-Yin Chian(Su-Yin [0/1]
  Chiang), Wen-Dee Chia(Wen-Dee [0/2]
  Chiang), Yi-Chun Chia(Yi-Chun [0/1]
  Chiang), 江博煌(Po-Huang [1/1]
  Chiang), 江向才(Hsiang-Tsai [0/1]
  Chiang), 江東信(Samuel Tung-Hsing [1/1]
  Chiang), 江泰緯(Tai-Wei [0/1]
  Chiang6, Chia-Chun [1/1]
  Chiang;李采娟, Yi-Chun Ma;Yi-Chun Ma;林正介;Chia-Ing Li;Chia-Ing Li;Jen-Huai Chi;Jen-Huai [0/2]
  Chiang;林正介, 李采娟;Chia-Ing Li;Chia-Ing Li;Chiu-Shong L;Chiu-Shong Liu;Pao-Hsuan Li;Pao-Hsuan Lin;Wen-Yuan Lin;Wen-Yuan Lin;Chih-Hsueh L;Chih-Hsueh Lin;Sing-Yu Yang;Sing-Yu Yang;Jen-Huai Chi;Jen-Huai [1/1]
  Chiao, C.Y. [2/2]
  Chiao, C.Y.(Chiao, C.Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Hsiao, C.Y.(Hsiao, C.Y.) [1/1]
  Chiao, C. Y [2/5]
  Chiao, C. Y.(Chiao, C. Y.) [1/1]
  Chiao, C. Y.;吳樺姍;Wu, Hua-Shan;Hsiao, C. Y. [1/1]
  Chiao, C. Y;Chiao, C. Y;Lin, Y. J.;Lin, Y. J.;蕭秋月;Chiu-Yueh Hsiao;* [0/1]
  CHIAO-CHEN, CHIAO-CHEN C [0/1]
  Chiao, Chia-Yi [1/3]
  Chiao-Lee Chu [6/6]
  Chiao-Lin Wang [1/1]
  Chiao-Ling, LIN [0/1]
  显示项目4801-4825 / 38958. (共1559页)
  << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈