ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 13112892      在线人数 : 572
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5451-5475 / 38958. (共1559页)
  << < 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  ching-yun,yang [1/1]
  Ching?Hsiao [0/1]
  Chinghsien Tu [1/1]
  CHINGHUI LIN [1/1]
  Chingju Lin [5/7]
  Chinmoy [4/4]
  Chio, Lih-Chu [0/1]
  Chio, Shu-Fen [1/1]
  Chio, Wen-Fei [1/1]
  Chiou, C. W. [3/3]
  Chiou, Chien-Shun [1/1]
  Chiou, Chuei-Yan [1/1]
  Chiou, Chun-Chin [1/1]
  chiou da peng [1/1]
  Chiou, H.Y. [1/1]
  Chiou J [8/8]
  Chiou, Jean [1/1]
  Chiou, Jen-Chang Liu
  Jr-Jung
  [0/1]
  Chiou, KuanHua [1/1]
  Chiou, Lih-Chu [0/1]
  Chiou, Pei-Chen [0/1]
  Chiou, Pei?Chen [0/1]
  Chiou, SH [1/1]
  Chiou, SH (Chiou, Shih-Hwa) [1/1]
  Chiou, Shang-Jyh [4/13]
  显示项目5451-5475 / 38958. (共1559页)
  << < 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈