ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10342252      在线人数 : 425
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5876-5900 / 38799. (共1552页)
  << < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chou), Ju-Ching Cho(Ju-Ching [0/1]
  Chou), Yeh-Chieh Ch(Yeh-Chieh [0/3]
  Chou), Yu-Cheng Cho(Yu-Cheng [1/5]
  Chou), 周于舜(Yu-Shun [1/1]
  Chou), 周貴鼎(Kuei-Ting [0/1]
  Chou)*, Cindy Chou(Cindy [0/1]
  Choun-Sea Lin [1/1]
  Chou;, 顏上詠;Shang-Yung Yen;唐淑美;Shu-Mei Tang;*;周于舜;Yu-Shun [1/1]
  Chou;*, 邱瓊玲;Chiung-Lin Chiu;周玲儀;Ling-Yi [0/1]
  Chow, Kuan-Chih [0/1]
  Chow, T. J. [1/1]
  Chow, Wai-Keung [0/1]
  Christ, * Anita [0/1]
  Christiana, Anita [0/1]
  Christopher [6/6]
  Christos, S. [1/1]
  Chu, Chinhung [1/1]
  Chu, Minhao [1/1]
  Chu, P.Y. [0/1]
  Chu, Amanda M. Y. [1/1]
  Chu, C (Chu, C.) [1/1]
  Chu, C. H. [1/1]
  Chu, C. L. [1/1]
  Chu, CH [2/2]
  Chu, CH (Chu, Chun-Hsien) [6/6]
  显示项目5876-5900 / 38799. (共1552页)
  << < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈