ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8128899      在线人数 : 136
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6026-6050 / 38067. (共1523页)
  << < 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chuang), Sheng-Ju Chu(Sheng-Ju [0/1]
  Chuang), Sung-Ting Ch(Sung-Ting [0/1]
  Chuang), Tsai-Ni Chua(Tsai-Ni [0/1]
  Chuang), Ya-Ling Chua(Ya-Ling [1/1]
  Chuang), 莊政宏(Cheng-Hung [0/4]
  Chuang), 莊淑惠(Shu-Hui [0/3]
  Chuang)*, 莊秀美(Show-Mei [1/1]
  Chuang)、何玉山*, Kun-Yang Chu(Kun-Yang [0/1]
  Chuang*, Cheng-Hung [1/1]
  Chuang3, Hsiao-Li [1/1]
  Chuang;何玉山, Kun-Yang Chu;Kun-Yang [0/1]
  Chue, Fu-Shin [0/1]
  Chueh, Pin Ju [3/3]
  Chueh, Chin-Chen [0/1]
  Chueh, FS (Chueh, Fu-Shin) [1/1]
  Chueh, Fu-Shin [18/37]
  Chueh, Ho-Yen [2/2]
  Chueh, Pin Ju [1/1]
  Chueh, 闕甫伈 Fu-Shin [0/12]
  Chueh), Ho-Yen Chueh(Ho-Yen [0/1]
  Chueh), 闕甫伈(Fu-Shin [7/9]
  Chuen Chuan [0/1]
  Chuen Chuan Huang, Chuen-Der Huang, Shin-Ya Huang [1/1]
  Chuen-Der Huang [0/1]
  Chuen-Lin Hus [1/1]
  显示项目6026-6050 / 38067. (共1523页)
  << < 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈