ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 14944424      在线人数 : 276
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6351-6375 / 38958. (共1559页)
  << < 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chun, Wen-Tau [0/1]
  Chun-Ya Hsu [1/1]
  Chun Yen Tsai [1/1]
  Chun-Yi, Chang [1/1]
  Chun-Yi Chen [1/1]
  Chun-Yi Kuo [0/2]
  Chun-Yi Li [0/1]
  Chun-Yi Lin [4/6]
  Chun-Yi Wang [1/1]
  Chun-Yi Yen [1/1]
  Chun-Yin Hua [1/1]
  Chun-Yin Huang [2/3]
  Chun-Yu Chien [1/1]
  Chun-Yu Cho [1/1]
  Chun-Yuan Lin [2/2]
  CHUN-YUAN WANG [1/1]
  CHUN, ZHANG-XIU [1/1]
  CHUN?SHU, YU [2/2]
  Chung, Jui-He [1/1]
  Chung, Ruey-Gwo [1/1]
  Chung, Shu-Chen [1/1]
  Chung, Shu-E [1/1]
  Chung, Ai-Hui [2/4]
  Chung-Bao Hsieh [2/2]
  Chung-Chen Fan [3/4]
  显示项目6351-6375 / 38958. (共1559页)
  << < 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈