ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15290191      在线人数 : 365
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7176-7200 / 38958. (共1559页)
  << < 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fathna, Ashif [8/8]
  Fauduet, H. [3/3]
  Fe, Chun-Lung [2/3]
  Febriandika, Nur Rizqi [1/1]
  Fedosova, Yuliana [2/2]
  Fei-Fan Hsiao [1/1]
  Fei-hung Shen [1/1]
  Fei-Ju Liu [1/1]
  Fei Li [0/2]
  Fei-Na Chen [2/2]
  Fei-Shih Yang [1/1]
  Fejer G [2/2]
  Fen-Fun, Chen [1/1]
  Fen, Kao Hui [1/1]
  Fen-Yu Tseng [1/1]
  Feng Bao [1/1]
  Feng-Chaio Li [1/1]
  Feng, Chih-Chung [0/1]
  Feng, Chih-Jung [1/1]
  Feng-Chou Tsai [1/1]
  Feng-Chun, Lin [1/1]
  Feng, Chun-Lung [2/5]
  Feng-Chyi Lin [1/1]
  Feng-En Lo [1/2]
  Feng, F [1/1]
  显示项目7176-7200 / 38958. (共1559页)
  << < 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈