ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12016886      在线人数 : 314
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目8451-8475 / 38958. (共1559页)
  << < 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsiao, YM (Hsiao, Yi-Min) [1/1]
  Hsiao YP [8/8]
  Hsiao, YT [6/6]
  Hsiao, Yu-Chen [4/4]
  Hsiao, Yu-Fen [2/2]
  Hsiao, Yu-Jen [0/1]
  HSIAO, YU-PING [1/6]
  hsiao yuen chu [1/1]
  Hsiao-Yun Hu [2/2]
  Hsiao-Yun Li [1/3]
  Hsiao-Yun Lin [5/9]
  Hsiao-Yun Li;Hsiao-Yun Lin;Chon-Haw Tsa;Chon-Haw Tsai;Chingju Lin;Chingju Lin;Wei-Lan Yeh;Wei-Lan Yeh;蔡政芳;Cheng-Fang Tsai;張培均;Pei-Chun Chang;Ling-Hsuan W;Ling-Hsuan Wu;盧大宇;Dah-Yuu Lu [0/1]
  Hsiao, Yung-Ting [3/6]
  Hsiao YY [1/1]
  Hsiao, 蕭世文 Shih-Wen [0/1]
  HSIAO), CHIEH-LUN HS(CHIEH-LUN [1/1]
  Hsiao), Jen-Hao Hsia(Jen-Hao [0/1]
  Hsiao), Li-Hsin Hsia(Li-Hsin [0/1]
  Hsiao), Wen-Wei Hsia(Wen-Wei [0/1]
  HSIAO), YU-PING HSIA(YU-PING [0/3]
  Hsiao), Yung-Ting Hs(Yung-Ting [0/3]
  HSIAO2, YUNG-TING [0/1]
  HSIAO?FANG, H [0/1]
  HsiaoYM [1/1]
  Hsiau Wen Lin [0/1]
  显示项目8451-8475 / 38958. (共1559页)
  << < 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈