ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12060189      在线人数 : 107
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目9526-9550 / 38958. (共1559页)
  << < 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hu), Wen-Long Hu(Wen-Long [0/2]
  Hu), 胡晉嘉(Jin-Jia [2/2]
  Hua [0/1]
  Hua, *、Tien-Chi [1/1]
  HUA, AN-CHENG [6/7]
  HUA-AN SHUAI [2/2]
  Hua, CH [2/2]
  Hua Chang [7/7]
  Hua, Chang-Po [2/2]
  Hua-Che Chiang [1/1]
  Hua, Chi-Ying [1/2]
  Hua, Chia-Wei [1/1]
  Hua, Chun-Hung [4/7]
  Hua, Chun-Yin [5/8]
  Hua, Chung-Yu [2/2]
  Hua, Dong-Sing Wu;Che-Chun Lin;陳兆南;CHAO-NAN CHEN;Hong-Hsiu Le;Hong-Hsiu Lee;Jung-Jie [1/1]
  Hua-Hao Chiu [1/1]
  Hua, Hsi-Yuan [1/2]
  Hua, Hsien-Da [3/3]
  HUA, HSU YA [1/1]
  Hua, Hui-Ying [1/5]
  Hua, Hung-Jin [8/17]
  Hua, Jian-Pei [5/7]
  Hua, Jiun-Yan [1/1]
  Hua, Jung-Jie [2/3]
  显示项目9526-9550 / 38958. (共1559页)
  << < 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈