ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143762      在线人数 : 1572
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目10126-10150 / 38067. (共1523页)
  << < 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang)、林振文, 黃素華(Su-Hua [0/1]
  Huang)、黃明祥, L.C.Huang(Li-Chin [0/2]
  Huang*, Chih-yang [0/2]
  Huang*, Chung-Lin [0/2]
  Huanga, Fu-Mei [1/1]
  Huangc, Chun-Jen [0/1]
  Huang Hsin-ya [0/1]
  Huang;, 張竣維;Hebron C. Chang;楊新玲*;黃佩珍;Pei-Jane [0/1]
  Huang;*, Chao-Hung La;Chao-Hung Lai;Cheng-Chih T;Cheng-Chih Tsai;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;Cecilia-Hsua;Cecilia-Hsuan Day;白培英;Li-Chin Chun;Li-Chin Chung;Chun-Chih Hu;Chun-Chih Huang;Po-Hsiang Li;Po-Hsiang Liao;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Chuan-Te Tsa;Chuan-Te Tsai;Yung-Ming Ch;Yung-Ming Chang;Shu-Luan Lin;Shu-Luan Lin;Yueh-Sheng C;Yueh-Sheng Chen;Yu-Lan Yeh;Yu-Lan Yeh;Vijaya Padma;Vijaya PadmaViswanadha;Chin-Chuan T;Chin-Chuan Tsai;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Ruey-Lin Cha;Ruey-Lin Chang;Jing-Wei Lin;Jing-Wei Lin;郭薇雯;Dennis Jine-;Dennis Jine-Yuan Hsieh;Yu-LanYeh;Yu-LanYeh;Chia-Yao She;Chia-Yao Shen;Cecilia-Hsua;Cecilia-Hsuan Day;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;V. Vijaya Pa;V. Vijaya Padma;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Yeh-Peng Che;Yeh-Peng Chen;Chia-Wen Tsa;Chia-Wen Tsai;Chia-Yao She;Chia-Yao Shen;Cecilia-Hsua;Cecilia-Hsuan Day;Yu-Lan Yeh;Yu-Lan Yeh;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;V. Vijaya Pa;V. Vijaya Padma;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Yu-Feng Chen;Yu-Feng Chen;Bharath Kuma;Bharath Kumar Velmurugan;Hwai-Lee Wan;Hwai-Lee Wang;Chuan-Chou T;Chuan-Chou Tu;Ray-Jade Che;Ming-Cheng C;Ming-Cheng Chen;Long-Bin Jen;Long-Bin Jen;Vijaya Padma;Vijaya Padma Vishwanadha;Hsi-Hsien Hs;Hsi-Hsien Hsu;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Yu-Lan Yeh;Yu-Lan Yeh;Hsiang-I Tsa;Hsiang-I Tsai;Shiu-Min Che;Shiu-Min Cheng;Pei-Ying Pai;Pei-Ying Pai;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Chao-Hung La;Chao-Hung Lai;Pei-Jane Hua;Pei-Jane Huang;V. Vijaya Pa;V. Vijaya Padma;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, Yung-Ming Ch;Yung-Ming Chang;Hen-Hong Cha;Hen-Hong Chang;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;Hung-Jen Lin;Hung-Jen Lin;Yu-Lan Yeh;Yu-Lan Yeh;Vijaya Padma;Vijaya Padma Viswanadha;Chin-Chuan T;Chin-Chuan Tsai;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Hsin-Nung Ch;Hsin-Nung Chang;黃志揚;Chih-yang [1/1]
  Huang;*, 丁韋仁;Wei-Jen Ting;Jaw-Ji Yang;Jaw-Ji Yang;Chia-Hua Kuo;Chia-Hua Kuo;Zi-Jun Xiao;Zi-Jun Xiao;Xin-Ze Lu;Xin-Ze Lu;Yu-LanYeh;Yu-LanYeh;Cecilia-Hsua;Cecilia-Hsuan Day;Vijaya Padma;Vijaya PadmaViswanadha;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 丁韋仁;Wei-Jen Ting;Jaw-Ji Yang;Jaw-Ji Yang;Chia-Hua Kuo;Chia-Hua Kuo;Zi-Jun Xiao;Zi-Jun Xiao;Xin-Ze Lu;Xin-Ze Lu;Yu-LanYeh;Yu-LanYeh;Vijaya Padma;Vijaya PadmaViswanadha;Chong-He Jia;Chong-He Jiang;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 何宗融;Tsung-Jung Ho;Marthandam A;Marthandam Asokan Shibu;Ming-Jen Fan;Ming-Jen Fan;Ming-Cheng C;Ming-Cheng Chen;Vijaya Padma;Vijaya Padma Viswanadha;Yi-Lin Lin;Yi-Lin Lin;Chao-Hung La;Chao-Hung Lai;Yu-Feng Chen;Yu-Feng Chen;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 廖柏翔;Po-Hsiang Liao;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;Dennis Jine-;Dennis Jine-Yuan Hsieh;Yu-Lan Yeh;Yu-Lan Yeh;Cecilia-Hsua;Cecilia-Hsuan Day;Ya-Hui Chen;Ya-Hui Chen;Sheng-Huang;Sheng-Huang Chang;V. Vijaya Pa;V. Vijaya Padma;Yi-Hsing Che;Yi-Hsing Chen;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 徐士中;徐啟庭;黃仲陵;Chung-Lin [1/1]
  Huang;*, 李信達;Lee SD;KUO Wei-wen;KUO Wei-wen;HO Ying-Jui;HO Ying-Jui;LIN Ann-chi;LIN Ann-chi;DAY Cecilia;DAY Cecilia Hsuan;Viswanadha V;Viswanadha Vijaya Padma;WANG Hsueh F;WANG Hsueh Fang;KUO Chia-hua;KUO Chia-hua;LAI Chao-hun;LAI Chao-hung;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 楊秋燕;Chiu-Yen Yang;黃松林;song-lin [1/1]
  Huang;*, 葉玉蘭;Yu-Lan Yeh;Wei-Jen Ting;Wei-Jen Ting;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;Hsi-Hsien Hs;Hsi-Hsien Hsu;Yueh-Min Lin;Yueh-Min Lin;Chia-Yao She;Chia-Yao Shen;Chung-Ho Cha;Chung-Ho Chang;Viswanadha V;Viswanadha Vijaya Padma;Yuhsin Tsai;Yuhsin Tsai;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 陳旆聿;Pei-Yu Chen;Chien-Wen Ho;Chien-Wen Hou;Marthandam A;Marthandam Asokan Shibu;Cecilia Hsua;Cecilia Hsuan Day;Pei-Ying Pai;Pei-Ying Pai;劉炤榮;Zhao-Rong Liu;Zhao-Rong Li;Zhao-Rong Liu;Vijaya Padma;Vijaya Padma Viswanadha;Chia-Hua Kuo;Chia-Hua Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  Huang;*, 陳明正;Ming-Cheng Chen;Nien-Hung Le;Nien-Hung Lee;Hsi-Hsien Hs;Hsi-Hsien Hsu;Tsung-Jung H;Tsung-Jung Ho;Chuan-Chou T;Chuan-Chou Tu;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Yueh-Min Lin;Yueh-Min Lin;Viswanadha V;Viswanadha Vijaya Padma;Wei-Wen Kuo;Wei-Wen Kuo;黃志揚;Chih-yang [0/1]
  显示项目10126-10150 / 38067. (共1523页)
  << < 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈