ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11063402      在线人数 : 599
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目10926-10950 / 39178. (共1568页)
  << < 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hwang MT [3/3]
  Hwang, Olivia Rachel [1/1]
  Hwang, Pin-Hsian Li;Pin-Hsian Liu;林智揚;CHIH-YANG LIN;Chia-Hung Ye;Chia-Hung Yeh;Li-Wei Kang;Li-Wei Kang;Kyle Shih-Hu;Kyle Shih-Huang Lo;Tai-Hwei Hwa;Tai-Hwei [0/1]
  Hwang, Po-Wen [1/2]
  Hwang, Shiow-Li [10/12]
  Hwang, Syh-Yuan [0/1]
  Hwang, Tritium [0/1]
  Hwang, Tsong-Long [1/2]
  Hwang, Tzann-Shun [2/2]
  Hwang, Wen-Li [0/2]
  Hwang), Kai-Lin Hwan(Kai-Lin [0/1]
  Hwang), Tai-Hwei Hwa(Tai-Hwei [0/1]
  Hwang), Tsong-Long H(Tsong-Long [0/1]
  Hwang), Tzann-Shun H(Tzann-Shun [1/1]
  Hwang), Wen-Li Hwang(Wen-Li [0/1]
  Hwang), 謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、黃登福(Deng-Fwu [0/2]
  Hwee-Yeong, N [0/1]
  Hwei-Chung W [2/4]
  Hwei-Chung Wang [1/1]
  Hwei-Jen Lin [2/9]
  Hwu, Chii-Min [1/1]
  HWU CHOU-CHIN [1/1]
  Hwu, HG [0/10]
  Hwu, HG (Hwu, H. G.) [1/1]
  Hwu, HG (Hwu, Hai-Gwo) [1/1]
  显示项目10926-10950 / 39178. (共1568页)
  << < 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈