ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90453/105672 (86%)
造訪人次 : 12016858      線上人數 : 435
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  ASIA unversity >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目10851-10875 / 38958. (共1559頁)
  << < 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hwang, Min-Shiang [120/386]
  Hwang, MS (Hwang, Min-Shiang) [3/3]
  Hwang, MS Hwang [1/1]
  Hwang MT [3/3]
  Hwang, Olivia Rachel [1/1]
  Hwang, Pin-Hsian Li;Pin-Hsian Liu;林智揚;CHIH-YANG LIN;Chia-Hung Ye;Chia-Hung Yeh;Li-Wei Kang;Li-Wei Kang;Kyle Shih-Hu;Kyle Shih-Huang Lo;Tai-Hwei Hwa;Tai-Hwei [0/1]
  Hwang, Po-Wen [1/2]
  Hwang, Shiow-Li [10/12]
  Hwang, Syh-Yuan [0/1]
  Hwang, Tritium [0/1]
  Hwang, Tsong-Long [1/2]
  Hwang, Tzann-Shun [2/2]
  Hwang, Wen-Li [0/2]
  Hwang), Kai-Lin Hwan(Kai-Lin [0/1]
  Hwang), Tai-Hwei Hwa(Tai-Hwei [0/1]
  Hwang), Tsong-Long H(Tsong-Long [0/1]
  Hwang), Tzann-Shun H(Tzann-Shun [1/1]
  Hwang), Wen-Li Hwang(Wen-Li [0/1]
  Hwang), 謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、黃登福(Deng-Fwu [0/2]
  Hwee-Yeong, N [0/1]
  Hwei-Chung W [2/4]
  Hwei-Chung Wang [1/1]
  Hwei-Jen Lin [2/9]
  Hwu, Chii-Min [1/1]
  HWU CHOU-CHIN [1/1]
  顯示項目10851-10875 / 38958. (共1559頁)
  << < 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋