ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 13155992      在线人数 : 615
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目11626-11650 / 38958. (共1559页)
  << < 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jinsong Liu [1/1]
  Jiuan-Miaw Liao [2/2]
  JIUAN, PARNG YUH [1/3]
  JIUAN), ?玉涓(PARNG YUH [0/2]
  JIUAN?JEN, SH [0/1]
  Jiun-Ching Chen [1/1]
  Jiun-Hung Huang [0/1]
  Jiun Jiang, C [1/1]
  Jiun-Jie Jang [1/1]
  Jiun-Nong Lin [1/2]
  Jiun-Tang You [1/1]
  Jiun-Yi Wang [9/12]
  Jiung-yao [0/1]
  Jiung-Yao Huang [4/6]
  Jiunn-Chin Wang [1/1]
  Jiunn-I,Huang [1/1]
  Jiunn-I Shieh [26/35]
  Jiunn-I Shieh Anthony Y.H. Liao [1/1]
  Jiunn-I,Shieh* [0/1]
  Jiunn-Jye Sheu [1/1]
  Jiunn-Liang [1/2]
  Jiunn-Wang L [8/12]
  Jiunn-Wang Liao [1/3]
  Jiuun-Wang, L [1/1]
  Jiuun-Wang Liao [0/1]
  显示项目11626-11650 / 38958. (共1559页)
  << < 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈