ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90452/105769 (86%)
造訪人次 : 11952029      線上人數 : 450
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  ASIA unversity >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目11926-11950 / 39180. (共1568頁)
  << < 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jung-Chun Liaod, Wen-Chi Hou [1/1]
  Jung D. Chiang [0/1]
  Jung-Hsien, C [0/1]
  Jung Hu [2/2]
  Jung-Hua Hung [2/2]
  Jung-Hung Wang [0/2]
  Jung-Jae Chao [1/1]
  Jung-Jie Huang [1/2]
  Jung-Ken Chuang [1/3]
  Jung-Mao Hsu [8/8]
  Jung-Ruey Tsai [0/1]
  Jung-Sheng Fu [1/1]
  Jung, Sonja [2/2]
  Jung-Tai Lee [1/1]
  Jung-Tsan Ma [1/1]
  Jung-Tsung Kuo [1/1]
  Jung-Tung Li [1/1]
  Jung-Tung Liu [1/1]
  Jung-Wen Lo [0/1]
  Jung-Yie Kao [1/3]
  Jung Yu Ying [2/2]
  Jungle, Chi-H [1/1]
  Junho Yang [1/1]
  Juris J. Meier [1/1]
  Justin, Bo-Ka [1/1]
  顯示項目11926-11950 / 39180. (共1568頁)
  << < 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋