ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15659497      在线人数 : 113
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目11901-11925 / 38958. (共1559页)
  << < 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jyun-Ruei Li [1/1]
  Jyun-Syong, Li [1/1]
  Jyun-Yi Cai [1/1]
  JYW, Wu [0/4]
  Jywe-Fei Fang [1/2]
  JZ, Wu [2/2]
  JZAU-SHENG LIN [2/2]
  K Akiyama [1/1]
  K.Barry Delclos [1/1]
  K.Beznosov [0/2]
  K.Bharanith [1/1]
  K.Bharanitharan [1/1]
  K. C. Chang [1/3]
  K. C. Chen [1/1]
  K. C. Hu [1/1]
  K.C. Shih [4/12]
  K. F. Chien [1/1]
  K H. Chen [6/7]
  K.-H. Chiang [1/1]
  K.H.Hsieh [0/2]
  K.J.Senthi [3/4]
  K.J.Senthi(K.J.Senthil Kumar)、闕斌如(Chueh, Pin Ju)、Jeng-Leun Ma(Jeng-Leun Mau)、Sheng-Yang W(Sheng-Yang Wang)*、M.Gokila Va(M.Gokila Vani) [1/1]
  K.J.Senthil [3/3]
  K J Senthil Kumar [6/7]
  K. J. Senthi;K. J. Senthil Kumar;闕斌如;Chueh, Pin Ju;Jeng-Leun Ma;Jeng-Leun Mau;Sheng-Yang W;Sheng-Yang Wang ;M. Gokila Va;M. Gokila Vani [1/1]
  显示项目11901-11925 / 38958. (共1559页)
  << < 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈