ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11007852      在线人数 : 594
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目12526-12550 / 39178. (共1568页)
  << < 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kuang-Jay Huang [1/1]
  Kuang-Ming, H [1/1]
  Kuang-Ming Hsiao [1/1]
  Kuang Shiann-Rong [1/1]
  Kuang-Tao Yang [1/1]
  Kuang-Wei Fu [1/1]
  Kuang-Wei Hu [1/1]
  Kuang-Wei Huang [1/1]
  Kuanghui Hsi [1/1]
  Kuanghui Hsieh [1/1]
  Kuduvia‧Lavausu [1/1]
  Kuei-Chung Shih [1/1]
  Kuei-Feng Chen [1/1]
  Kuei-Hui Hung [3/3]
  Kuei-I.Lee [0/2]
  Kuei-Jen Lee [2/2]
  Kuei-Kai Chang [3/3]
  Kuei-Kuan Chen [1/1]
  Kuei-Mei Chu [1/1]
  Kuei-Mei Lin [1/1]
  Kuei-Ping Shih [0/1]
  Kuei-Ting Chou [2/3]
  Kuei, Yeh Sung [1/1]
  KUEI-YING FANG [1/1]
  Kuei-Yuan Wang [1/2]
  显示项目12526-12550 / 39178. (共1568页)
  << < 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈