ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15344033      在线人数 : 136
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目13101-13125 / 38958. (共1559页)
  << < 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lai), 賴政遠(Cheng-Yuan [1/1]
  Lai), 賴淑卿(Shu-Ching [0/1]
  Lai), 賴秋仲(Ciou-Jhong [1/1]
  Lai), 賴羿如(I-Lu [0/1]
  LAI), 賴重佑(CHUNG-YU [0/1]
  Lai)*, 賴志河(Chih-Ho [2/7]
  Laib, Li-Chun [0/2]
  Lain-Jinn Hwang [0/1]
  Laing, K. T. Pan [1/1]
  Lai;洪明奇;李龍緣, Huei-Yue Dai;Huei-Yue Dai;Hui-Yu Chen;Hui-Yu Chen;Wei-Chen Lai;Wei-Chen [0/1]
  Lam    [0/1]
  Lam, K. Y [2/2]
  Lam-Ping Lin [1/1]
  Lambert LE [1/1]
  Lambertides, Neophytos [1/1]
  Lan, Chien-Kai [1/1]
  Lan, Y.C. [2/2]
  Lan, CF [0/2]
  Lan, CH [1/1]
  Lan Chi Chiu [1/1]
  Lan, Chi-Hsun [1/1]
  LAN CHIEN HO [1/1]
  Lan, Chung-Ying [1/1]
  Lan-Fang, Chang [1/1]
  Lan-Hsing [1/1]
  显示项目13101-13125 / 38958. (共1559页)
  << < 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈