ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10291737      在线人数 : 416
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目13651-13675 / 38799. (共1552页)
  << < 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lee), 李明明(Min-Min [3/4]
  Lee), 李明榮(Ming-Rong [0/9]
  Lee), 李永全(Yung-Chuan [1/2]
  Lee), 李聖玉(Sheng-Yu [2/5]
  Lee), 李聖玉(Sheng-Yun [0/2]
  Lee), 李雅婷(Ya-Ting [0/1]
  Lee), 李麗琴(Li-Chin [0/1]
  Lee), 黃明祥、S.T.Hsu(Shih-Ting Hsu)、C.C.Lee(Cheng-Chi [0/2]
  Lee)*, Jung-San Lee(Jung-San [0/1]
  Lee)*, 張李淑女(Shu-Nu Chang [1/1]
  Lee)*, 李信達(Shin-Da [1/1]
  Lee)*, 李永全(Yung-Chuan [0/3]
  Lee)*, 鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、李信達(Shin-Da [0/2]
  Lee)*, 陳良弼(Arbee L. P. Chen),Wei-Chieh Lin,Nai-Shing Yen,Eva E. Chen,Chia-Hung Tsai [1/1]
  LEE*, Shao-Yu [0/1]
  Lee? Ming-Chi [0/1]
  LeeCheng-Chi Lee [1/1]
  Leehter Yao [1/1]
  Leeky Lin [1/1]
  Leena Haataj [1/1]
  Lee;*, 劉哲銘;Cher-Ming Liou;李舒萍;Shu-Ping Lee;Shin-Da Lee;Shin-Da [1/1]
  Lee;*, 李永全;Yung-Chuan [0/6]
  Lee;*, 李舒萍;Shu-Ping [1/1]
  Lee;陳語謙*, Weng Ieong T;Weng Ieong Tou;張坤隆;Kun-Lung Chang;Tung-Ti Chan;Tung-Ti Chang;Cheng-Chun L;Cheng-Chun [0/1]
  Lei [0/2]
  显示项目13651-13675 / 38799. (共1552页)
  << < 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈