ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143762      在线人数 : 1572
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目13901-13925 / 38067. (共1523页)
  << < 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li), Ziqiang Li(Ziqiang [0/1]
  Li), 利菊秀(Chu-Shiu [1/1]
  Li), 李佳玲(Chia-Ling [2/3]
  Li), 李佳霙(Chia-Ing [0/2]
  Li), 李政倫(Chen-Lun [0/1]
  Li), 李琪珍(chi-chen [0/1]
  Li), 李芳菁(Fang-Jing [0/1]
  Li), 李靜雯(Ching-Wen [0/1]
  Li)*, (Tsai-Chung [1/1]
  Li)*, Shih-Wein Li(Shih-Wein [0/1]
  Li)*, Shih-Wen Li(Shih-Wen [0/1]
  Lia, Chia-Hui [2/2]
  Lia, Chien-Chun [1/1]
  Lia, Chiu-Chu [1/1]
  Lia, Geng-You [1/1]
  Lia, HJ [1/1]
  Lia, Hong-Jen [1/1]
  Lia, Jeng-Hao [1/2]
  Lia, Kai Hsin [1/1]
  Lia, Pao-Hsin [1/1]
  Lia, Ruei-Yue [1/1]
  Lia, Shih-Fei [1/1]
  Lia,Wan-Lin [1/1]
  Lia, Wei-Chih [2/3]
  Lia, Wen-Miin [0/1]
  显示项目13901-13925 / 38067. (共1523页)
  << < 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈