ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12055139      在线人数 : 675
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目14276-14300 / 38958. (共1559页)
  << < 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li), Si-Yu Li(Si-Yu [1/1]
  Li), Te-Mao Li(Te-Mao [1/2]
  Li), Wei Teng Li(Wei Teng [0/1]
  Li), Xiao-Ni Li(Xiao-Ni [1/1]
  Li), Yen-Cheng Li(Yen-Cheng [1/1]
  Li), Yi-Jen Li(Yi-Jen [1/1]
  Li), Yong Li(Yong [0/1]
  Li), Yu-Chen Li(Yu-Chen [0/1]
  Li), Yu-Fen Li(Yu-Fen [1/1]
  Li), Yuan-Yuan Li(Yuan-Yuan [1/1]
  Li), Zhi-Hong Li(Zhi-Hong [0/1]
  Li), Zhihong Li(Zhihong [0/1]
  Li), Ziqiang Li(Ziqiang [0/1]
  Li), 利菊秀(Chu-Shiu [1/1]
  Li), 李佳玲(Chia-Ling [2/3]
  Li), 李佳霙(Chia-Ing [0/2]
  Li), 李政倫(Chen-Lun [0/1]
  Li), 李琪珍(chi-chen [0/1]
  Li), 李芳菁(Fang-Jing [0/1]
  Li), 李靜雯(Ching-Wen [0/1]
  Li)*, (Tsai-Chung [1/1]
  Li)*, Shih-Wein Li(Shih-Wein [0/1]
  Li)*, Shih-Wen Li(Shih-Wen [0/1]
  Li1, Li-Jun [0/2]
  Lia, Chia-Hui [2/2]
  显示项目14276-14300 / 38958. (共1559页)
  << < 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈