ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8128369      在线人数 : 178
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目14226-14250 / 38067. (共1523页)
  << < 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liau, Chiung-Ling [1/1]
  Liau, CL (Liau, Chiung-Ling) [1/1]
  Liau CY [2/2]
  liau neng huei [1/1]
  liau ting shiuan [1/1]
  liau yung ren [1/1]
  Liaw, Chia-Ching [0/1]
  Liaw, Geng-Wang [1/1]
  Liaw, Y-P [1/6]
  Liaw)*, Y-P Liaw(Y-P [0/1]
  Lichun Xu [1/1]
  Lidia Ogiela [0/2]
  Lie, Hsiu-Man [3/4]
  Lie-Jiau Hsieh [0/1]
  Lie, Ming-Feng [1/1]
  Lieh-Der Chen [1/1]
  Lien, C.M. [0/1]
  Lien, Chu-Hsiu [1/1]
  Lien, H-C. [1/1]
  LIEN-CHUAN, Y [0/1]
  Lien, H-C. [2/2]
  Lien, Hsiu-Man [3/4]
  Lien, JC [7/9]
  Lien, Jin-Cherng [4/11]
  Lien, Ming-Yu [0/2]
  显示项目14226-14250 / 38067. (共1523页)
  << < 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈