ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105278 (86%)
造访人次 : 8987552      在线人数 : 808
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目16001-16025 / 38069. (共1523页)
  << < 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liu)*, Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh [0/1]
  LIU)*, JER?YUH LIU(JER?YUH [0/1]
  Liu)*, Kai-Li Liu(Kai-Li [1/1]
  Liu)*, 劉石安(Shih-An [0/1]
  Liu)*, 劉詩平(Shih-Ping [2/2]
  Liu*, Cheng-Yi [1/1]
  Liul, Hsiao-Wei [1/1]
  LiuShuFen [1/1]
  Lixing Zhu [1/1]
  Lizhi Liu [3/3]
  Li;, 陳宜惠;CHEN YI-HUI;Eric Jui-Lin;Eric Jui-Lin Lu;Hsin-Yi Li;Hsin-Yi [0/1]
  Li;李采娟, Chia-Ing Li;Chia-Ing [0/1]
  Li;黃明祥, 馮棟煌;Tung-Huang Feng;Wei Teng Li;Wei Teng [0/1]
  LJ, Huang [2/4]
  Ll, YC (Ll, Yu-Ching) [1/1]
  Llyn Scott [1/1]
  LM, Chen [2/2]
  LN Chen [1/1]
  Lo [0/1]
  Lo, Li-Chen [1/1]
  Lo, Chih Cheng [1/1]
  Lo, Yun-Ya [1/1]
  Lo, * Ching-Wen [1/1]
  Lo, C [2/3]
  Lo, C (Lo, Chyi) [3/3]
  显示项目16001-16025 / 38069. (共1523页)
  << < 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈