ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10531765      在线人数 : 403
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目17426-17450 / 38799. (共1552页)
  << < 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ming-Yuann, Haung [1/1]
  Ming-Yueh Li [1/1]
  Ming-Yueh Liu [1/1]
  Ming-Yueh Wu [2/2]
  MING, YUNG [1/1]
  Ming-Yung Lee [1/1]
  Ming Zhang Song [1/1]
  Ming?Cheng C [0/1]
  Ming?Cheng Chen [0/1]
  Ming?Cheng, Cheng C [0/1]
  Ming?Mao Hung [1/1]
  MING?YANG, YE [0/1]
  Mingnan Ma [1/1]
  MingW. Chou [2/2]
  Mingzhe Zheng [1/1]
  Ming‐Lang Tseng [0/1]
  Minjia Chou [1/1]
  Miou-Hua Chou [1/1]
  Mirng-Jier Jiang, [0/1]
  Mishra, U [2/2]
  MITYA FITRINA [1/1]
  MJ, Chien [0/2]
  MJ, How [0/2]
  MJ, Hsu [0/2]
  ML Lin [0/1]
  显示项目17426-17450 / 38799. (共1552页)
  << < 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈