ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143727      在线人数 : 1538
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目18501-18525 / 38067. (共1523页)
  << < 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  SHANG, HUNG?SHENG [0/2]
  Shang-Jy Chiou [1/1]
  Shang-Jyh Chiou [4/4]
  Shang Kuan Tzu Lin [1/1]
  shang ming tsung [1/1]
  Shang-Seu Lee [1/1]
  Shang-Tzen, C [0/1]
  Shang Wei-Chen [1/1]
  SHANG-WEI HSIEH [1/1]
  Shang-Wei Hsu [36/38]
  Shang-Wen Ch [1/4]
  Shang-Wen Chen [1/5]
  Shang-Wen Tseng [1/1]
  Shang-Yi Liao [1/1]
  Shang-Yu Hsu [1/1]
  Shang-Yu Liu [1/1]
  Shang-Yung Y [1/1]
  Shang-Yung Yen [3/3]
  Shang-Yung, Yung Y [1/1]
  SHANG), HUNG?SHENG S(HUNG?SHENG [0/2]
  Shankarappa, [1/1]
  Shankarappa, T. H. [1/1]
  Shanmugam Ta [1/1]
  Shanmugam Tamilselvi [1/1]
  Shan‐Chi Liu [0/1]
  显示项目18501-18525 / 38067. (共1523页)
  << < 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈