ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15987801      在线人数 : 184
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19176-19200 / 38958. (共1559页)
  << < 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shen, Yang-En [1/1]
  Shen, Yen-Wen [4/4]
  Shen, Yi-Chun [2/2]
  SHEN, YI-TING [1/1]
  Shen, Yu-Ching [1/1]
  Shen, Yu-Chung [2/2]
  Shen, Yu-Fang [13/24]
  Shen, Yu-Shiuan [0/1]
  Shen, Yung-Chi [0/4]
  Shen Zhiwei [1/1]
  Shen, 沈于中 Yu-Chung [0/2]
  Shen, 沈偉誌 Wei-Chih [0/1]
  Shen, 沈戊忠 Wu-Chung [0/1]
  Shen), Chia-Yao She(Chia-Yao [4/16]
  Shen), Chien-Chang(Chien-Chang [0/1]
  Shen), Chiung-Chyi(Chiung-Chyi [0/1]
  Shen), Jui-Lung She(Jui-Lung [1/5]
  Shen), Wu-Chung She(Wu-Chung [1/1]
  Shen), Yu-Shiuan Sh(Yu-Shiuan [0/1]
  Shen), 沈偉誌(Wei-Chih [2/3]
  Shen), 沈戊忠(Wu-Chung [0/1]
  -Shen), 沈正煌(Cheng-Huang [1/1]
  Shen), 陸清達(Ching-Ta Lu)、沈于中(Yu-Chung [2/3]
  SHEN*, JUN-HONG [1/1]
  Sheng-Chang [2/2]
  显示项目19176-19200 / 38958. (共1559页)
  << < 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈