ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15344029      在线人数 : 137
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19251-19275 / 38958. (共1559页)
  << < 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sheng-Yang, W [7/11]
  Sheng-Yang Wang [1/1]
  Sheng-YangWa [0/1]
  Sheng-YangWa(Sheng-YangWang) [1/2]
  Sheng-YangWang [0/1]
  SHENG-YAO TAI [1/1]
  Sheng-Yu Lee [5/7]
  Sheng-Yu Leed [1/1]
  SHENG?HUANG [0/1]
  Sheng?Yung Yang, Fu?Lai Lin,Yu?Fen Chen [0/1]
  SHENGYU WANG [1/3]
  Sheny, Jun-Hong [1/1]
  -Shen;, 沈正煌;Cheng-Huang [1/1]
  Shen;鍾景光, Yu-Cheng Cho;Yu-Cheng Chou;Meng-Ya Chan;Meng-Ya Chang;Mei-JenWang;Mei-JenWang;Tomor Harnod;Tomor Harnod;Chih-Huang H;Chih-Huang Hung;Hsu-Tung Lee;Hsu-Tung Lee;Chiung-Chyi;Chiung-Chyi [0/1]
  Shen;陳冬生, Hsun-Nan Kuo;Hsun-Nan Kuo;黃志揚;Chih-yang Huang;Yueh-Min Lin;Yueh-Min Lin;Li-Chin Chun;Li-Chin Chung;Ray-Jade Che;Ray-Jade Chen;Chao Hung La;Chao Hung Lai;Hsi-Chin Wu;Hsi-Chin Wu;Chia-Yao She;Chia-Yao [0/1]
  Sheppar, Adam [2/2]
  Sheppard, Adam [2/2]
  Sher, Y-P. [2/2]
  Sher, YP (Sher, Y-P) [1/1]
  Sherm, Ronald [1/1]
  Sherman, Ronald [1/1]
  Sheu, J.J. [1/1]
  Sheu, Phillip C.Y. [3/7]
  Sheu, Tian-Wei [0/1]
  Sheu, Gene [69/113]
  显示项目19251-19275 / 38958. (共1559页)
  << < 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈