ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10531808      在线人数 : 398
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19201-19225 / 38799. (共1552页)
  << < 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sheu, MJ (Sheu, Ming-Jyh) [2/2]
  Sheu Pai Jing [1/1]
  Sheu, Phillip C. Y. [2/2]
  Sheu, Phillip C. Y. (1) [1/1]
  SHEU, SHEY-HUEI [4/5]
  Sheu, Shi-Yuan [4/9]
  Sheu, Tian-Wei [2/2]
  Sheu, Uan-Yu [2/2]
  Sheu, Wayne H-H [1/1]
  Sheu, Wayne Huey-Herng [1/1]
  Sheu, 楊紹明;Shao-Ming Yang;hema;aryadeep;許健;Gene [0/1]
  Sheu, 楊紹明;Shao-Ming Yang;P.A Chen;許健;Gene [0/1]
  Sheu, 許健 Gene [0/1]
  Sheu, 陳坤成;James K.C. Chen;sl lee;sl lee;Batchuluun;Batchuluun;許健;Gene [0/1]
  Sheu), Ming-Jyh She(Ming-Jyh [0/1]
  Sheu), Shi-Yuan She(Shi-Yuan [2/4]
  Sheu), 許健(Gene [1/18]
  Sheu), 許鉅秉(Jiuh-Biing [1/1]
  Sheu;, 李佳賢;Chia-Hsien Li;*;Shao-Wei Lu;Shao-Wei Lu;Aanand;Aanand;Syed Sarwar;Syed Sarwar Imam;楊紹明;Shao-Ming Yang;范宗宸;Chung-Chen Fan;許健;Gene [0/1]
  Shi, Aochin [1/1]
  Shi, D [1/1]
  Shi-, Hong-Da [1/1]
  SHI Cheng [1/1]
  SHI-CHUNGYANG [1/1]
  Shi, D. [2/2]
  显示项目19201-19225 / 38799. (共1552页)
  << < 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈