ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10565094      在线人数 : 575
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19251-19275 / 38799. (共1552页)
  << < 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shi-Yuan Sheu [4/5]
  SHI-YUANG HUANG [1/1]
  Shi, Zhong-Yan [1/1]
  shia, an-shin [1/1]
  Shia, Ben-Chang [2/4]
  Shia, Ben?Chang [1/1]
  Shia, 謝邦昌 Ben-Chang [0/1]
  Shian-Chang Huang [1/2]
  Shian-Shiang Wang [1/1]
  Shian-Shyong Tsen [0/1]
  Shian shyong Tseng [13/39]
  Shian-Ying, S [4/4]
  Shian-Ying Sung [2/3]
  Shiang-Cheng [0/2]
  Shiang-Cheng Kung [0/1]
  Shiang-Feng [1/1]
  Shiang-Feng Tzeng [2/2]
  SHIANG-JIUN CHANG [1/1]
  Shiang-Suo, H [1/1]
  Shiang-Suo Huang [3/3]
  Shiann-Tsong Hsiao [1/1]
  Shiau CH [1/1]
  Shiau, CH (Shiau, Chuen-Huei) [1/1]
  Shibu, Marthandam Asokan [8/18]
  Shibu), Marthandam A(Marthandam Asokan [1/9]
  显示项目19251-19275 / 38799. (共1552页)
  << < 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈